Ayetel Kürsi Duası, Bakara Suresi’nin 255. ayetidir. İslam’ın tevhid akidesini en sarih hülasa eden duaların başında gelen Ayetel Kürsi; Adını, İçinde geçen ve “taht, ilim, kudret” manalarına gelen “kürsi” ifadesinden alır. Ayetel Kürsi’nin faziletleri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır. Hz. Peygamber’in Kur’an’daki en büyük âyet olarak nitelediği Ayetel Kürsi, kaza ve beladan koruduğu için Müslümanlar tarafından sıkça okunmaktadır. İşte “Ayetlerin Efendisi” olarak bilinen Ayetel Kürsi’nin okunuşu, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, faziletleri...Ayetel Kürsi (2)

Ayetel Kürsi Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm.

Bakara 255. Ayeti okunuşu

  • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

  • lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

  • ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

  • velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

    Ücretsiz Oyunlarla Gerçek Eğlenceyi Keşfetmek Ücretsiz Oyunlarla Gerçek Eğlenceyi Keşfetmek
  • velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Meal (Türkçe Anlamı):

Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.

Ayetel Kürsi Arapça Yazılışı:

Ayetel Kürsi Tefsiri: Ayetel Kürsi olarak bilinen Bakara Suresi’nin 255. ayeti Diyanet işleri Başkanlığı’nın Kuran Yolu Tefsiri’nde şu şekilde tefsir edilmiştir: İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetü’l-kürsî” adıyla anılan bu âyet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler vârit olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i şehâdet ve İhlâs sûreleri nasıl İslâm inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teâlâ’yı tanıtıyorsa Âyetü’l-kürsî de –onlardan daha geniş ve detaylı olarak– bu özelliği taşımaktadır. Bir önceki âyette peygamberlerin getirdiği bunca âyet ve “beyyine”ye (imana götüren işaret ve delil) rağmen insanların ihtilâfa düştükleri, kiminin küfrü kiminin imanı tercih ettiği zikredilmişti. İnsanı imana götüren deliller, aklını kullanarak üzerinde düşüneceği “kendisinde ve yakından uzağa çevresinde (enfüs ve âfâk)”, peygamberleri desteklemek üzere Allah’ın onlara lutfettiği mûcizelerde ve vahiy yoluyla yapılan “sağlam delillere dayalı sözlü açıklamalar”da görülmektedir. Bu âyet gerçek mâbudu arayanlar için eşsiz ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez bir açıklamadır, delildir.

Şevkânî’nin Buhârî, Müslim, Nesâî, Ahmed b. Hanbel gibi sahih kaynaklardan derlediği hadislerden birkaçı bile bu âyetin önemi hakkında bir fikir edinmeye yetecektir:

Hz. Peygamber, Übey b. Kâ‘b’a “Allah’ın kitabından hangi âyet en büyüğüdür” diye sorup “Âyetü’l-kürsî’dir” cevabını alınca onu tebrik etmiştir (Müslim, İman, 283). Bir rivayette de “Âyetü’l-kürsî Kur’ân’ın kalbidir” buyurmuştur (Hâkim, II, 499/498; Beyhakî, IV, 101; Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, III, 93). Hz. Peygamber, bir gün câmi‘de otururken bir müslümanın başka bir müslümana “Ey Allah’ın kulu!” diye hitâb ettiğini duyunca “Bu ne kötü sözdür! Siz ‘Ey Allah’ın kulu ve Rasûlü!’ diye hitâb etmelisiniz” buyurmuş, “Aynı zamanda sırf bir ayette ‘Âyetü’l-kürsî’de geçen ‘kulu’ tabiri bile bir hitâbın güzellik ve zenginliğini ortaya koymaktadır” (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, III, 93) demiştir. Bunlar gibi birçok hadis, âyetin fazîlet ve ehemmiyetini anlatan rivâyetlerdir (el-Mevâhibü’l-ledünniyye, I, 15-17). Allah’a, O’na ibâdet edecek şekilde hiçbir şeyin gücü yetişemez, ilim sahibi olamaz. O’nun ilminden O’nun dilediği kadar şey dışarı çıkar. O, yücedir, büyüktür (âyet, 255).

Ayetel Kürsi Faziletleri: Ayetel Kürsi Duası, Hz. Peygamber tarafından da övgüyle bahsedilmiş ve büyük faziletlerinden söz edilmiştir. Hadislerde geçen birçok bilgiye göre, Ayetel Kürsi okuyan kişi Allah’ın koruması altına girer, şeytanların zararlarından korunur, kalbine huzur ve sükunet verir. Ayrıca bu dua, kişinin günahlarının affedilmesine vesile olur ve kişinin duasının kabul olmasına yardımcı olur.

Ayetel Kürsi, İslam inancının en temel konularından olan tevhidi en açık şekilde ifade eden bir duadır. İslam’a göre Allah’ın birliğini, O’nun yüceliğini ve kudretini vurgular. Bu nedenle Müslümanlar arasında çokça okunan ve manevi olarak önemsenen bir duadır. Ayetel Kürsi’nin faziletleri ve etkileri konusunda pek çok hadis bulunmaktadır ve Müslümanlar arasında bu duanın okunması ve manevi faydalarından yararlanılması önerilir.