Neml Suresi dışında Tırmızi, İbn Mace ve Müslim'in naklettiği birçok hadiste Dabbetül Arz adlı varlığın ortaya çıkmadıkça kıyametin kopmayacağı açıkça bildirilmiştir. Bu büyük kıyamet alametleri arasında Yecüc ile Mecüc'ün bir seddi aşıp dünyada savaş ve kargaşa çıkarması, Mesih'in yeryüzüne inip yeniden düzeni sağlaması ve Güneş'in Batı'dan Doğu'ya doğması sayılabilir.

Dabbetül Arz Nedir, Kimdir?

Arapçada "dabbe" canlı, hayvan ve yaratık gibi anlamlara gelirken, "arz" ise yer demektir. Dabbetül Arz tamlaması Türkçeye "yer canlısı" veya "yer hayvanı" olarak çevrilebilir. Kıyametin büyük alametlerinden biri sayılan Dabbetül Arz hakkında Kuran'ı Kerim'de detaylı bilgi bulunmamaktadır. Neml Suresi'nde ise onun yerin altından çıkacağı, kâfirlerle müminleri ayıracağı bildirilir. Diğer semavi dinlerde ise Dabbetül Arz'ın Mehdi'yi tüm dünyaya bildireceğine inanılmaktadır.

Dabbe Ayetleri Nelerdir, Nasıl Bir Varlıktır?

Kuran'ı Kerim'de sadece Neml Suresi'nin 82. ayetinde Dabbetül Arz'dan bahsedilmektedir. Ayette şöyle geçmektedir: "Ve kıyamet saati yaklaştığında, onlara verdiğimiz azap sözü onları gelip bulduğunda, yerin altından canlı bir varlık (Dabbe) çıkarırız. O da ayetlerimize kimin iman edip etmediğini söyler." Günümüze kadar ulaşan hadislerde ise, Dabbetül Arz'ın vücudunun tamamen kıllarla kaplı olduğu ve insanlarla işaret diliyle anlaşacağı bildirilmiştir. Başka bir rivayete göre ise, Dabbe, insanların alınlarına cennet ve cehennem mührü vuracaktır.